Korte geschiedenis van  Boerderijstichting Staphorst

De gemeente Staphorst en daarbinnen vooral Staphorst zelf en Rouveen heeft een unieke identiteit. Die komt tot uiting in de langgerekte Saxische boerderij, de linten, de verkaveling maar ook in niet fysieke aspecten zoals kleur, decoratie, klederdracht en de waardepatronen van de bewoners. Dat alles heeft te maken met een bijzondere ontwikkelings-/ontginningsgeschiedenis. In de Belvedere visie voor Staphorst ‘Staphorst, een eigen wereld’ is dat overduidelijk beschreven en beleden. 

 Veel van dat bijzondere voorkomen staat op het punt in waarde in te boeten. Dat heeft meer dan elders grote gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Vanuit dat besef is in 2017 een Stichting Rieten Daken Staphorst opgericht die zich inzet voor tenminste het behoud van het aantal m2 rieten dakbedekking. 

 Bij gelegenheid van de oprichting heeft Bond Heemschut Overijssel samen met de Monumentenadviesraad van Staphorst een gespreksavond gehouden. Daar is de situatie mbt de noodzaak voor actie besproken. 


Om de noodzaak te onderstrepen was voorafgaand een kort onderzoek gedaan. De dakbedekking van de woningen van Lichtmis tot het centrum van Rouveen is geïnventariseerd. Met die gegevens en een aantal aannames kwam men tot de constatering dat voor het behoud van riet (in plaats van een andere dakbedekking) voor alle boerderijen (rm, gm en karakteristieke bebouwing) jaarlijks een bedrag van € 1,6 milj nodig zou zijn om de eigenaren te verleiden riet te behouden en niet door pannen te vervangen. 

De uitkomst van het onderzoek was de stimulans om de passage in het coalitieakkoord 2018 - 2022 vorm te geven. 


Ambitie rieten daken We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen. (Collegeprogramma B&W Staphorst,  20


De stichting Rieten Daken Staphorst heeft daarna een uitwerking gemaakt van de manier waarop zij met de opgave in het Collegeprogramma zou willen omgegaan en de financiering die daarbij hoort. 

Na de oprichting van de Stichting Rieten Daken in november 2017, heeft de stichting in overleg met de gemeente geprobeerd financiering te krijgen voor het behoud van de voor Staphorst zo belangrijke dakbedekking. Door bezuinigingen, andere prioritering bij de gemeente is daar niets van terecht gekomen. 

De stichting concludeerde dat het ook niet erg vruchtbaar zou zijn om zich alleen op de dakbedekking te richten want een boerderij-eigenaar heeft meer zorgen en er zijn meer ontwikkelingen die om aandacht vragen. Denk aan de boerderij als geheel, het erf, de ligging en niet te vergeten alles wat met het niet-fysieke te maken heeft, het agrarisch erfgoed dat verbonden is met de boerderij. 

Daarom besloot het bestuur van de Stichting Rieten Daken Staphorst de stichting aan te passen. Stichting Rieten Daken Staphorst werd Boerderijstichting Staphorst

Het logo van  Boerderijstichting StaphorstHet logo van de stichting is gemaakt door reclamebureau Alvasi en is afgeleid van een aantal typische kenmerken van de Staphorster boerderij. De dakvorm (tevens de richting van de Oude Rijksstraatweg/Gemeenteweg), de klederdracht, de verkaveling en de natuur, het blad. De kleuren - ook van deze website - zijn de traditionele kleuren van de boerderij, groen, blauw en rood.

Samenstelling van het bestuur

Penningmeester
Gerard Krale

Secretaris
Ronald Bloemert


(tijdelijk) Voorzitter
Jouk Huisman

Lid
Roelof Gortemaker

Lid
Jacob Kin

Ondersteuning 

Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door
Sijo Dijkstra, ambtenaar monumenten gemeente Staphorst